Διαχείριση Κρίσεων

Τι θα μάθω;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες ή εταιρείες που αναλαμβάνουν τη φύλαξη
υψηλών προσώπων και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με πρακτικές
γνώσεις στη διαχείριση κρίσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εισαγωγή στην αξιολόγηση απειλών και ανάλυση κινδύνου
Διαχείριση κακόβουλων ενεργειών
Εκτίμηση τραυματία και παροχή Πρώτων Βοηθειών

Διάρκεια: 8 ώρες – 1 ημέρα
Κόστος: 100 ευρώ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγούνται στον εκπαιδευόμενο
οι εξής πιστοποιήσεις:

• ERC (European Resuscitation Council)
• LIFE SUPPORT TEAM με ισχύ 3 ετών
• STOP THE BLEED